POJĘCIA I OKREŚLENIA

Pojęcie regulatora obejmuje wszystkie urządzenia konieczne do prze- prowadzenia procesu regulacyjnego. Należą tu: – czujki temperatury (termostaty) i czujki wilgoci (higrostaty), – aparat regulujący, na który składa się serwomotor (membrana albo silnik elektryczny) i człon nastawczy (zawór albo klapa), – wzmacniacz siły, który dostarcza koniecznej energii pomocniczej do poruszania członu nastawczego (sprężone powietrze albo prąd elektryczny), – urządzenie stabilizujące, które ma zapobiegać wahaniom temperatury albo wilgotności wokół wartości obowiązującej. Regulatory dzieli się w sposób następujący: zależnie od rodzaju regulowanego parametru na: regulatory temperatury albo wilgotności; zależnie od typu konstrukcji na: regulatory bezpośredniego i pośredniego działania, zależnie od tego czy pracują one w oparciu o energię pomocniczą – lub bez tej energii (sprężone powietrze, prąd elektryczny); zależnie od sposobu działania na: regulatory otwierające i zamykające, odpowiednio no tego, czy regulator otwiera się, czy zamyka przy wzrastającej temperaturze albo wilgotności. Ponadto używa się często pojęcia obwodu regulacyjnego. Określa on zależność regulatora i układu regulowanego, przy czym pod pojęciem ukladu regulowanego należy rozumieć zakres, w którym regulacja wpływa na daną wielkość. W technice klimatyzacyjnej stosuje się tylko regulatory pośrednie, które pracują za pomocą energii elektrycznej, albo sprężonego powietrza (energia pomocnicza). Regulatory bezpośrednie nie nadają się do techniki klimatyzacyjnej. Do urządzenia regulacji powietrzem sprężonym należy sprężarka ze zbiornikiem, w którym znajduje się powietrze sprężone pod ciśnieniem 3 -;- 4 atn. Samoczynny regulator ciśnieniowy wyłącza silnik sprężarki i włącza go z powrotem, gdy ciśnienie wskutek zużycia powietrza przez regulator spadnie do 2,5 atn. Powietrze sprężone ze zbiornika płynie najpierw przez filtr wychwytujący pył i olej, a później do zaworu redukcyjnego, który utrzymuje stałe ciśnienie równe ok. l atn w przewodzie powietrza sprężonego. Stąd powietrze sprężone przechodzi do przełącznika mocy znajdującego się we wzmacniaczu i dalej do przyrządu regulującego, składającego się z membrany jako serwo- motoru nastawczego i za- woru (członu nastawczego) W obudowie przyrządu regulującego znajduje się silna sprężyna spiralna, która utrzymuje zawór stale otwarty, tak długo jak długo nie działa powietrze sprężone. Czynnik grzejny przepływa przy tym bez przeszkód przez zawór. Jeśli do komory membranowej ponad obudowę sprężyny wejdzie powietrze sprężone, wtedy membrana – a wraz z nią i trzpień zaworu zostaną tak daleko przesunięte do dołu, aż ciśnienie wywierane na membranę i ciśnienie wywołane siłą sprężyny nie znajdą się znów w równowadze. Ciśnienie ponad membraną może wzrosnąć tak dalece, że zawór zostanie zamknięty, a dopływ pary do przyrządu grzejnego odcięty. Regulacja ciśnienia ponad membraną jest wywoływana przez czujnik temperatury w połączeniu z przełącznikiem mocy. Podobnie jak zawory czyli za pomocą sprężonego powietrza i za pośrednictwem czujki oraz przy współdziałaniu przełącznika mocy może być również poruszane urządzenie do przestawiania klap. Ruchy membrany są tu przenoszone na dźwignię, która dzięki pośredniemu włączeniu układu przenoszącego zamyka albo otwiera klapy. Regulacja pneumatyczna ma tę zaletę, że proces regulacyjny przebiega w sposób ciągły. Człon nastawczy może przyjąć każde dowolne położenie między położeniami krańcowymi otwarcia i zamknięcia, w zależności od impulsów pochodzących od czujnika. Rozwiązanie urządzenia regulacyjnego jest przejrzyste, uruchomienie go nie nastręcza żadnych trudności, uszkodzenia są łatwe do usunięcia. Wadą jest natomiast brak możności bezpośredniego odczytania wielkości regulowanych (temperatury i wilgotności) na regulatorze albo na chłodnicy. Nie ma także możliwości bezpośredniego nastawiania wartości obowiązującej. Z tego względu duże urządzenia klimatyzacyjne o regulacji pneumatycznej zaopatruje się często w dodatkowe zdalne przyrządy pomiarowe, które czasami łączy się również z elektrycznymi elementami regulacyjnymi. W urządzeniach o własnej stacji sprężonego powietrza często źródłem zakłóceń jest szum wytworzony przez sprężarkę. [przypisy: mrówka gryfice, mrówka hrubieszów, jaki strop najtańszy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki strop najtańszy mrówka gryfice mrówka hrubieszów