Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Nawadnianie

Thursday, July 28th, 2016

Na polach irygowanych, a także na obrzeżach rowów, skarpach i koronach grobelek rosną bujne chwasty, jak pokrzywa, rumian, szczaw itp. Kilkakrotne wykaszanie doprowadza do wytępienia chwastów i umożliwia rozwój traw dobrze znoszących częste koszenie. Na łąkach wielokośnych nawodnianych ściekami skład botaniczny runi łąkowej ulega znacznej poprawie; małowartościowe gatunki traw oraz chwasty ustępują miejsca trawom o dużej wartości pastewnej: kupkówce, wyczyńcowi, kostrzewie łąkowej, wiechlinom, perzowi, życicy itp. Temperatur, ścieków doprowadzonych na pola zamyka się w granicach 7-20 “C. Wykorzystanie ciepłoty ścieków pozwala na rozpoczęcie nawodniania łąk i pastwisk już w początkach marca i przyspiesza zbiór traw (pierwszy pokos w początkach maja) bądź też umożliwia wcześniejszy wypęd bydła na pastwisko. Również w jesieni przedłużyć można okres wegetacji. W zimie nawodnia się pola jesienią, tzw. zięblę; w okresie słot, mrozów, wysokich śniegów ścieki oczyszczane są na filtrach gruntowych. [podobne: maszyny budowlane, szamba betonowe, beton architektoniczny ]

Scieki z domów

Tuesday, July 26th, 2016

Wszystkie oczyszczalnie ścieków, tam gdzie nie ma oczyszczalni końcówki kolektorów i burzowców) powinny mieć urządzenia do odkażania. Prezydia miejskich rad narodowych, zakłady przemysłowe i in powinny mieć na składzie zapas środków odkażających: Nieodzownym warunkiem odkażania ścieków jest usunięcie z nich zawiesin, gdyż środki odkażające tylko w minimalnym stopniu zabijają bakterie znajdujące się wewnątrz zawiesin. Dążyć trzeba przeto do oddzielenia zawiesin od ścieków przed odkażeniem, poddając ścieki oczyszczeniu. Ścieki z domów znajdujących się na terenie zlewni zaopatrującej w wodę zbiorniki wodociągowe powinny być stale odkażane. Zużycie chloru do odkażania w lecie jest nieco większe niż w zimie, a to w związku z występowaniem w ściekach (przy wyższej temperaturze) procesów beztlenowych. Na wysokość dawek wpływa również czas działania chloru; im działanie jest dłuższe, tym wysokość dawek jest mniejsza. W obliczeniach urządzeń przyjmuje się czas działania chloru 30 min. Po 30 min w ściekach powinna wystąpić nadwyżka chloru, wynosząca co najmniej 1,0 mg/l. Przy zastosowaniu wyżej wymienionych dawek i 30 min kontaktu chloru ze ściekami, giną wszystkie bakterie chorobotwórcze z wyjątkiem bakterii gruźlicy oraz niektórych bakterii wyjątkowo odpornych. Dla zabicia tych bakterii wysokość dawek i czas działania chloru muszą być większe. Jaja glist są na ogół odporne na działanie chloru. [patrz też: konstrukcje aluminiowe, beton architektoniczny, beton dekoracyjny ]