Posts Tagged ‘fasady aluminiowe’

Scieki odpowiadajace warunkom podanym moga byc odprowadzane do wód stojacych

Wednesday, July 27th, 2016

Ścieki odpowiadające warunkom wyżej podanym mogą być odprowadzane do wód stojących, w szczególności: 1. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb łososiowatych przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 200 2. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb niełososiowatych oraz do jezior bezodpływowych lub takich, przez które przepływa woda o przepływie miarodajnym mniejszym niż 1,0 ms/sek, ścieki przemysłowe przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 150, ścieki bytowo-gospodarcze przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 100. 3. do stawów naturalnych i morskich wód wewnętrznych przy rozcieńczeniu w stosunku większym niż 1 : 50, z wyjątkiem odprowadzania ścieków z kanalizacji miast i zakładów do wód portów 4. do drobnych zbiorników (tj. mniejszych niż 20 ha), jeżeli przez odprowadzenie ścieków nie zostaną zagrożone warunki sanitarne otoczenia. Do śródlądowych wód podziemnych mogą być odprowadzane ścieki, których stan i skład odpowiada warunkom wyżej podanym z zastrzeżeniem, że ścieki nie naruszą naturalnego stanu i składu wód podziemnych znajdujących się poniżej 3 m pod powierzchnią ziemi. Warunki wyżej podane nie obowiązują przy rolniczym wykorzystaniu ścieków, chyba że ścieki te zagrażałyby korzystaniu z wód dla potrzeb komunalnych. [więcej w: piaskowanie aluminium, płyty warstwowe, fasady aluminiowe ]

ODKAZANIE SCIEKÓW

Thursday, July 21st, 2016

ODKAŻANIE ŚCIEKÓW 5. 7. 1. Chlorowanie ścieków Ścieki domowe odkaża się w przypadku choroby zakaźnej za pomocą wapna (CaO), dodając do ścieków 0,2 l 20-25010 mleka wapiennego na osobę i dzień; są to niewielkie objętości ścieków. Poza tym do odkażania tego rodzaju ścieków można stosować wapno chlorowane, chloraminę techniczną, lizol, niekiedy różnego rodzaju środki patentowane. Większe ilości ścieków odkaża się za pomocą wody chlorowej; w dużych oczyszczalniach używa się chloru gazowego. Ponieważ odkażanie ścieków jest dość kosztowne, przeto stosuje się w szczególnych przypadkach: – do ścieków ze szpitali zakaźnych, sanatoriów przeciwgruźliczych i zakładów utylizacyjnych, – na skutek zarządzenia władz centralnych, m. m. w związku z wybuchem epidemii, przy niskich stanach wody w odbiorniku. [podobne: fasady aluminiowe, aluminiowe drabiny, systemy aluminiowe ]