Posts Tagged ‘gabloty aluminiowe’

Stopien rozcienczenia scieków odprowadzanych do wody

Thursday, July 21st, 2016

Stopień rozcieńczenia ścieków odprowadzanych do wody płynącej określa się przez porównanie ilości doprowadzanych ścieków do wielkości przepływu miarodajnego tej wody, tj. przepływu średniej niskiej wody w danym przekroju cieku. Stopień rozcieńczenia ścieków odprowadzanych do wody stojącej określa się przez porównanie sumy całorocznego dopływu ścieków z pełną objętością wody, sięgającą do linii brzegu, przy czym przepływ wód płynących przez wody stojące uwzględnia się tylko w przypadku, gdy ich przepływ miarodajny jest większy niż 1,Om3/sek. Przy odprowadzaniu zmieszanych ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych łączne ścieki powinny odpowiadać warunkom ustalonym dl ścieków przemysłowych. Stan i skład ścieków rozcieńczonych w stosunku większym niż 1: 20 może nie odpowiadać warunkom wyżej podanym, o ile odprowadzane ścieki nie naruszają norm jakości, ustalonych dla danej wody płynącej . Stan i skład ścieków odprowadzanych przy rozcieńczeniu mniejszym niż 1:6 określa się dla każdego przypadku oddzielnie. [przypisy: taśma aluminiowe, gabloty aluminiowe, fasady aluminiowe ]

Szerokosc nawodnianych parcel jest zmienna

Sunday, July 17th, 2016

Nawodniki biegną najczęściej w prostych kierunkach i tworzą łącznie z rowami osuszającymi, wykopanymi równolegle w odl. 25-30 m, prostokątne parcele. Na łąkach o glebie torfowej odległość ta zmniejsza się od 15-2D m. W przypadku łąk przecinanych przez starorzecza kierunki rowów rozlewowych tworzą ,proste łamane, dostosowane do ukształtowania, terenu. Szerokość nawodnianych parcel jest zmienna . Stosując nawodnianie deszczowniana można ścieki wykorzystać rolniczo na wszelkiego rodzaju glebach i terenach o dowolnej konfiguracji. Ścieki doprowadzone są na pola (pod ciśnieniem 2-6 atn) podziemnymi przewodami żeliwnymi o średnicy 150-250 mm, tworzącymi zazwyczaj układy pierścieniowe. W odstępach co 100-400 in znajdują się hydranty, o do których dołącza się lekkie stalowe (obustronnie ocynkowane) lub aluminiowe przewody przenośne o średnicy 75-125 mm, zazwyczaj w odcinkach o m. Łączy się je za pomocą złącz zatrzaskowych (szybkosprawnych) o różnej konstrukcji, ,zaopatrzonych w uszczelniające pierścienie gumowe. [podobne: drabiny aluminiowe, blachy aluminiowe, gabloty aluminiowe ]