Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Punkt rosy

Tuesday, July 12th, 2016

Jeśli na przykład przy wymaganej temperaturze powietrza nawiewanego mają zapobiec, aby za zimne lub za ciepłe powietrze nie przedostawało się – wtedy trzeba utrzymywać stałą temperaturę punktu rosy równą 14,5°C. Można więc za pomocą samych tylko regulatorów temperatury utrzymywać stałą wilgotność w pomieszczeniu, w którym nie ma większych zysków wilgoci. W kanale powietrza zewnętrznego znajduje się nagrzewnica wstępna V, która w zimie zostaje włączona przez czujkę temperatury T2 o ile tylko powstanie niebezpieczeństwo zamarzania, tzn. jeśli temperatura zewnętrzna spadnie do ok + 3°C. Regulator punktu rosy T nastawiono na wartość obowiązującą równą 9,5°C. Jeśli temperatura spadnie ponizej tej wartości, wtedy urządzenie do przestawiania klap doprowadza więcej powietrza obiegowego, a mniej powietrza zewnętrznego, co prowadzi do podniesienia się temperatury punktu rosy. Natomiast przy przekroczeniu temperatury punktu rosy zmieszane powietrze zostaje ochłodzone przez chłodnicę K tak, że temperatura punktu rosy znów się obniża. Wartość obowiązująca równa 9,5 C zostaje więc zawsze zachowana. W metodzie tej zakłada się, że powietrze w punkcie rosy jest prawie nasycone, co osiąga się dzięki nieregulowanemu blokowi dysz. Czujka temperatury w pomieszczeniu T tak wreszcie reguluje nagrzewnicę wtórną N, że temperatura pomieszczenia pozostaje stała i równa 20°C. Dodatkowe czujki temperatury T3 i T, w kanale powietrza nawiewanego mają zapobiec, aby za zimne lub za ciepłe powietrze nie przedostawało się do pomieszczenia. W urządzeniach klimatyzacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych dla ludzi często stosuje się także metodę punktu rosy przy regulacji wilgotności w zimie. Stawia się tu warunek utrzymywania minimalnej wartości wilgotności względnej w pomieszczeniu (najczęściej 35%). W samym pomieszczeniu powiększa się wprawdzie zawartość pary wodnej w powietrzu, ale poczucie komfortu jest jeszcze zapewnione w szerokim zakresie wilgotności względnych powietrza tak, że zmienne wytwarzanie wilgoci, zależne od różnego stopnia zapełnienia pomieszczenia, nie ma istotnego znaczenia. Wystarcza zatem odpowiednie dobranie zawartości wody w powietrzu nawiewanym do temperatury pomieszczenia (zwykle 22cC) oraz do najmniejszej dopuszczalnej wilgotności w pomieszczeniu Zadanie to spełnia w prosty sposób termostat punktu rosy. Niezależnie od tego powietrze dopływowe zostaje w nagrzewnicy wtórnej doprowadzone do temperatury odpowiadającej zapotrzebowaniu ciepła pomieszczenia. [patrz też: maszyny budowlane, materiały budowlane, remont łazienki ]

Bezpośrednia regulacja wilgotności

Tuesday, July 12th, 2016

Najpierw ustala się temperaturę mieszania powietrza za pomocą czujki temperatury T1 i zespołu przestawianych klap S. Nagrzewnica wstępna V i chłodnica K w połączeniu szeregowym znajdują się pod wpływem czujki temperatury R w pomieszczeniu, urządzenie nawilżające i nagrzewnica wtórna N również połączone szeregowo są regulowane przez czujkę wilgotności F w pomieszczeniu. Jeśli środek ten nie wystarcza, wtedy zmniejsza się ilość wody nawilżającej. Wywołuje to wzrost temperatury w pomieszczeniu tak, że czujka temperatury w pomieszczeniu zamyka zawór nagrzewnicy wstępnej, względnie otwiera zawór chłodnicy. Wskutek regulacji sprowadza się więc temperaturę i wilgotność względną do wartości stałych. Czujka temperatur granicznych T2 nie dopuszcza do obniżenia temperatury powietrza nawiewanego poniżej określonej wartości. Temperatura punktu rosy wynosi w zimie, odpowiednio do najkorzystniejszych wartości podanych w wytycznych VDI, przynajmniej 15°C, a w lecie dla wszystkich stanów powietrza ok 16,5°C. Temperaturę mieszania powietrza utrzymuje się przy wejściu do komory klimatyzacyjnej przez czujkę temperatury T3 i urządzenie do przestawiania klap S2. Czujka temperatury T jest umieszczona nie w samym pomieszczeniu, ale w niewielkiej odległości od niego, tzn. w kanale powietrza obiegowego. Zadanie jej polega na utrzymywaniu (zimą) w pomieszczeniu temperatury 22°C. Czujka temperatury zewnętrznej T2 służy ponadto do tego, aby podwyższać w lecie obowiązującą wartość temperatury pomieszczenia wraz z temperaturą zewnętrzną tak, aby podniosła się ona do 26°C przy temperaturze zewnętrznej równej 32°C. Czujka temperatury T1 musi być przy tym przestawiona na 15°C. Jeśli temperatura punktu rosy jest za niska podwyższa się ją przez włączenie nagrzewnicy wstępnej l – jeśli zaś temperatura punktu rosy jest za wysoka, wtedy włącza się chłodnicę K. W zimie regulację przeprowadza się głównie za pomocą nastawiania zaworu nagrzewnicy wstępnej, zaś w lecie przez nastawianie zaworu chłodnicy. Dalszą możliwością wpływania na wilgotność powietrza jest zmiana nastawienia przepustnicy na obejściu B. W lecie wskutek otwartego obejścia, przygotowywane powietrze miesza się z powietrzem o większej zawartości wody, zaś w zimie z powietrzem o niższej zawartości wody. Czujka wilgotności pomieszczenia F musi przeto spowodować zamknięcie klapy na obejściu, w lecie – jeśli grozi przekroczenie szczytowej zawartości wilgotności w powietrzu, a w zimie wtedy, gdy wilgotność spada poniżej najniższej dopuszczalnej wartości. Na koniec pod wpływem czujki temperatury T i czujek temperatur granicznych T4 i T5 tak nastawia się nagrzewnicę wtórną N, że doprowadza się do uzyskania wymaganej temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu. [podobne: maszyny budowlane, materiały budowlane, remont łazienki ]