Posts Tagged ‘materiały budowlane’

Pola nawodniane

Thursday, July 28th, 2016

Pola nawodniane Na polach-nawodnianych (nawodnianie szeroko przestrzenne) wykorzystuje się ścieki przede wszystkim w celu zwiększenia produkcji rolnej. Wysokość dawek polewowych przy nawodnieniu deszczownianym nie przekracza 60 mm, przy nawodnianiu stokowym – 80100 mm. Wysokość. częstość i czas dawek polewowych dostosowane są do potrzeb roślin i zmian pogody. Dawki nawodniające (roczne) dla potrzeb łąk i pastwisk położonych na glebach przepuszczalnych, przy niskim poziomie wody gruntowej i niedostatecznej wysokości osadów, sięgają 800 mm. Wskutek niskich dawek polewowych -(20-60 mm przy nawodnianiu deszczownianym; . 40-100. mm – przy nawodnianiu stokowym i smużnym) prawie cała ilość ścieków pozostaje w glebie bądź też ulega wyparowaniu z gleby lub przez rośliny. Tylko w przypadku wyższych dawek (50-100 mm) część ścieków już całkowicie oczyszczona odpłynie drenami i rowami do rzek. [więcej w: systemy aluminiowe, płyty warstwowe, materiały budowlane ]

Stopien oczyszczenia scieków

Tuesday, July 19th, 2016

Stopień oczyszczenia ścieków jest na ogół bardzo wysoki, przy czym równocześnie uzyskuje się poważne, często kilkakrotne zwiększenie plonów. Gleba pól nawodnianych musi być dostatecznie przewiewna, aby zapewnić szybki aerobowy rozkład związków organicznych zawartych w ściekach. Ze względu na małą wysokość dawek polewowych i stosowanie 10-dniowych lub dłuższych przerw w nawodnianiu ścieki mogą być wykorzystywane rolniczo na glebach różnego rodzaju (m. in. na torfach i glinach) pod warunkiem dostatecznego obniżenia wody gruntowej oraz stosowania właściwych sposobów nawodniania (m. in, deszczowania) . W Polsce powierzchnia pól irygowanych i nawodnianych ściekami bytowo-gospodarczymi i poprodukcyjnymi wynosi 12380 ha (1963 r. ), w czym ok. 8900 ha pól nawodnianych. Największą powierzchnię (4948 ha) stanowią łąki w dolinie Neru, nawodniane ściekami Łodzi i Pabianic rozcieńczonymi wodą rzeczną. [hasła pokrewne: systemy aluminiowe, materiały budowlane, fasady aluminiowe ]