Posts Tagged ‘piaskowanie aluminium’

Scieki odpowiadajace warunkom podanym moga byc odprowadzane do wód stojacych

Wednesday, July 27th, 2016

Ścieki odpowiadające warunkom wyżej podanym mogą być odprowadzane do wód stojących, w szczególności: 1. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb łososiowatych przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 200 2. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb niełososiowatych oraz do jezior bezodpływowych lub takich, przez które przepływa woda o przepływie miarodajnym mniejszym niż 1,0 ms/sek, ścieki przemysłowe przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 150, ścieki bytowo-gospodarcze przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 100. 3. do stawów naturalnych i morskich wód wewnętrznych przy rozcieńczeniu w stosunku większym niż 1 : 50, z wyjątkiem odprowadzania ścieków z kanalizacji miast i zakładów do wód portów 4. do drobnych zbiorników (tj. mniejszych niż 20 ha), jeżeli przez odprowadzenie ścieków nie zostaną zagrożone warunki sanitarne otoczenia. Do śródlądowych wód podziemnych mogą być odprowadzane ścieki, których stan i skład odpowiada warunkom wyżej podanym z zastrzeżeniem, że ścieki nie naruszą naturalnego stanu i składu wód podziemnych znajdujących się poniżej 3 m pod powierzchnią ziemi. Warunki wyżej podane nie obowiązują przy rolniczym wykorzystaniu ścieków, chyba że ścieki te zagrażałyby korzystaniu z wód dla potrzeb komunalnych. [więcej w: piaskowanie aluminium, płyty warstwowe, fasady aluminiowe ]

Scieki ze szpitali zakaznych

Tuesday, July 26th, 2016

Opierając się na dotychczasowych poglądach na higieniczne warunki rolniczego wykorzystania ścieków można ustalić następujące zasady nawodniania ściekami terenów rolniczych. 1. Ścieki ze szpitali zakaźnych, szpitali i sanatoriów przeciwgruźliczych mogą być użyte tylko do nawodniania terenów leśnych dostępnych wyłącznie dla obsługi, przy czym ścieki przed ich wykorzystaniem należy odkażać w sposób zgodny z zasadami dezynfekcji danych ścieków. t. Ścieki miejskie zawierające nieznaczną domieszkę ścieków szpitalnych i sanatoryjnych mogą być użyte do nawodniania -pod warunkiem, że ścieki zakażone uległy skutecznemu zdezynfekowaniu przed ,wprowadzeniem ich do kanalizacji. . 3 Najodpowiedniejsze- do nawodniania, z punktu widzenia sanitarnego, są, ścieki biologicznie oczyszczone, gdyż nie zawierają jaj pasożytów i mają znacznie zmniejszoną ilość bakterii. 4 Do nawodniania można stosować również ścieki dobrze oczyszczone mechanicznie na osadnikach w czasie przepływu (ok. 2 godzin), tj. takie, z których usunięto większość jaj pasożytów i w których znacznie obniżono ilość bakterii, a więc spełniono minimum wymagań sanitarnych koniecznych przy rolniczym wykorzystaniu ścieków. [więcej w: konstrukcje aluminiowe, piaskowanie aluminium, szamba betonowe ]