Posts Tagged ‘taśma aluminiowe’

Stopien rozcienczenia scieków odprowadzanych do wody

Thursday, July 21st, 2016

Stopień rozcieńczenia ścieków odprowadzanych do wody płynącej określa się przez porównanie ilości doprowadzanych ścieków do wielkości przepływu miarodajnego tej wody, tj. przepływu średniej niskiej wody w danym przekroju cieku. Stopień rozcieńczenia ścieków odprowadzanych do wody stojącej określa się przez porównanie sumy całorocznego dopływu ścieków z pełną objętością wody, sięgającą do linii brzegu, przy czym przepływ wód płynących przez wody stojące uwzględnia się tylko w przypadku, gdy ich przepływ miarodajny jest większy niż 1,Om3/sek. Przy odprowadzaniu zmieszanych ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych łączne ścieki powinny odpowiadać warunkom ustalonym dl ścieków przemysłowych. Stan i skład ścieków rozcieńczonych w stosunku większym niż 1: 20 może nie odpowiadać warunkom wyżej podanym, o ile odprowadzane ścieki nie naruszają norm jakości, ustalonych dla danej wody płynącej . Stan i skład ścieków odprowadzanych przy rozcieńczeniu mniejszym niż 1:6 określa się dla każdego przypadku oddzielnie. [przypisy: taśma aluminiowe, gabloty aluminiowe, fasady aluminiowe ]

Zalety deszczowania i rozlewu z rur

Friday, July 15th, 2016

Zalety deszczowania i rozlewu z rur są następujące: Nie zachodzi potrzeba- wykonania robót ziemnych przystosowujących teren do nawodnień; można nawodniać gleby wszelkiego rodzaju nie wyłączając gleb ciężkich i torfów. Nie ma niebezpieczeństwa zepsucia struktury gleby. – Umożliwione jest zastosowanie mechanizacji robót rolnych. Możliwe jest nawodnianie różnych upraw w dowolnym czasie. Nawodnianie jest dostatecznie równomierne. Zachodzi możność stosowania niskich dawek polewowych, np. przy deszczowaniu 20 mm, wskutek czego ściekami może być nawodniana znacznie większa powierzchnia niż np. przy nawodnianiu stokowym. – Wielka powierzchnia kropelek wody (np. przy wielkości kropel 0,5 -3,0 mm wynosi 4,8 m) umożliwia dobre natlenienie ścieków i przyśpiesza mineralizację związków organicznych. – Dzięki natlenieniu ścieków można wykorzystywać ścieki poprodukcyjne o odczynie kwaśnym, m. in. z browarów, drożdżowni i roszarni. [podobne: beton architektoniczny, aluminiowe drabiny, taśma aluminiowe ]