Scieki odpowiadajace warunkom podanym moga byc odprowadzane do wód stojacych

Ścieki odpowiadające warunkom wyżej podanym mogą być odprowadzane do wód stojących, w szczególności: 1. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb łososiowatych przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 200 2. do jezior wykorzystywanych do hodowli ryb niełososiowatych oraz do jezior bezodpływowych lub takich, przez które przepływa woda o przepływie miarodajnym mniejszym niż 1,0 ms/sek, ścieki przemysłowe przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 150, ścieki bytowo-gospodarcze przy rozcieńczeniu większym niż 1 : 100. 3. do stawów naturalnych i morskich wód wewnętrznych przy rozcieńczeniu w stosunku większym niż 1 : 50, z wyjątkiem odprowadzania ścieków z kanalizacji miast i zakładów do wód portów 4. do drobnych zbiorników (tj. mniejszych niż 20 ha), jeżeli przez odprowadzenie ścieków nie zostaną zagrożone warunki sanitarne otoczenia. Do śródlądowych wód podziemnych mogą być odprowadzane ścieki, których stan i skład odpowiada warunkom wyżej podanym z zastrzeżeniem, że ścieki nie naruszą naturalnego stanu i składu wód podziemnych znajdujących się poniżej 3 m pod powierzchnią ziemi. Warunki wyżej podane nie obowiązują przy rolniczym wykorzystaniu ścieków, chyba że ścieki te zagrażałyby korzystaniu z wód dla potrzeb komunalnych. [więcej w: standardowe wymiary drzwi, impregnaty do drewna na zewnątrz, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: impregnaty do drewna na zewnątrz mrówka jasło standardowe wymiary drzwi